Všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží nabízeného na internetové stránce www.dadoos-etikety.cz. Provozovatelem webové stránky www.dadoos-etikety.cz je Tomáš Janoušek, sídlem Klášterní 1255, Smržovka, 46851. IČO 09176179. Provozovatel není plátcem DPH. 

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícím na emailovou adresu info@dadoos-etikety.cz. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webová prezentace obsahuje nabídku zboží nabízeného prodávajícím. Zboží je vyráběno na zakázku, podle přání zákazníka. Prodávající kupujícímu předem sdělí konečnou cenu objednaného zboží včetně nákladů za dodání zboží. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením sjednaných podmínek kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit objednané zboží. Zboží je vyráběno na zakázku, proto je požadována platba předem. Uvedená výrobní lhůta začíná dnem uhrazení objednávky.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář nebo zašle objednávku na email info@dadoos-etikety.cz. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (velikost, materiál, barva, množství), způsobu platby a doručení (dále společně jen jako "objednávka").

Před uzavřením kupní smlouvy zašle prodávající náhled objednaného zboží v grafické podobě. Kupujícímu je umožněno objednávku zkontrolovat a měnit, má možnost  zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Objednávku lze zrušit nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky a to emailem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady na dodání zboží je potřeba uhradit převodem na bankovní účet prodávajícího 1029617842/6100 vedeným u Equabank a. s.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Sjednaná dodací lhůta zboží začíná běžet dnem přijetí platby na účet prodávajícího. Vzhledem k zakázkové výrobě vyrábíme a odesíláme zboží až po přijetí platby.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Faktura bude zaslána emailem na elektronickou adresu kupujícího. Na požádání bude přiložena ke zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží a to do 14 dnů od převzetí zboží. Na webové stránce www.dadoos-etikety.cz je však nabízeno zboží, které je vyráběno na zakázku, podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu. V tomto případě kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy nemá. 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které je nabízeno prodávajícím, není skladem a je vyráběno na zakázku. Kupujícímu bude předem sdělena přibližná dodací lhůta (cca 1-2 týdny). V této lhůtě bude zboží odesláno kupujícímu. O termínu odeslání bude kupující informován emailem. Zboží bude zasláno na adresu uvedenou kupujícím při objednání zboží. Zboží bude odesláno Českou poštu, do výdejního místa Zásilkovny nebo kurýrem dle volby kupujícího. Pokud v objednávce kupující neuvede vybraného dopravce, zasíláme Českou poštou.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

V případě reklamace zašle kupující zboží spolu s dokladem o koupi (fakturou) na adresu prodávajícího. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady způsobené opotřebením nebo nesprávným použitím výrobku. V případě oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus, či vráceny peníze na adresu či bankovní účet zákazníka. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude převzato. V případě výroby štítků z podkladů dodaných v jiné podobě než v křivkách, nelze reklamaci akceptovat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.
Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám (kromě osob dopravujících zboží).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.